Halkla İlişkilerde tarifler Ve kapsamlı Kavramlar

Bir kuruluşun ilişkide bulunduğu kişilerde anlayış, sempati ve emniyet elde etmek sebebiyle yaptığı devamlı yönetim işlevine denir

Halkla ilişkiler, belirtilmiş erek kitleleri etkilemek sebebiyle hazırlanmış inandırıcı haberleşme çabasıdır.

Halkla ilişkiler hususi veya tüzel kişilerin belirlenmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onların müspet iman ve eylemlere yöneltilmesi, tepkileri değerlendirerek tutuma yön vermesi ve böylelikle karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki çabaları içeren 1 yöneticilik sanatıdır.

Halkla ilişkiler 1 kuruluşun iç ve dış çevresiyle iyi ilişkiler kurması ve bu ilişkilerin yönetimidir.

Halkla ilişkiler, organizasyon birlikte alakadar çevreleri (hedef kitle) arasındaki karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı 1 yönetim fonksiyonudur. Bu fonksiyon, kamuoyu hakkında yönetimin kamuya karşı sorumluluklarının neler olduğunun saptanması ve çevrede meydana gelen değişmeler konusunda yönetimin uyarılması görevlerini de kapsar. Ve bu vazifeler araştırma ve kontak teknikleri kullanılarak yerine getirir.

İdeal Halkla İlişkiler Fonksiyonu

Organizasyonun iç ve dış çevrelerini oluşturan şahıs ve kurumların tutum ve davranışlarını izler

İşletme yönetimince yürütülen planlı ve devamlı 1 programdır

Organizasyon birlikte iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilidir

İdeal Halkla İlişkiler Fonksiyonu

Örgütsel politikaların ve faaliyetlerin muhtelif çevreler üzerindeki etkilerini çözümleme eder.

Kamu yararı birlikte organizasyonun çıkarını dengelemek üzere bu örgütsel faaliyetleri ve politikaları gözden geçirir.

Organizasyon birlikte alakadar çevrelerine karşılıklı bi şekilde fayda sağlayacak yepyeni politikaların oluşturulması konusunda yönetime danışmanlık yapar

İdeal Halkla İlişkiler Fonksiyonu

Organizasyon birlikte alakadar çevreleri arasında karşılıklı etkileşimi sağlayıp sürdürür

Organizasyonların iç ve dış çevrelerinde organizasyon lehine tutum ve davranış değişikliği yaratmaya çalışır

Organizasyon birlikte alakadar çevreleri arasında yepyeni yapıcı ilişkiler geliştirir.

Ortak ve esas Kavramlar

Organizasyonlar,

Kendini oluşturan kişilerden ayrı 1 varlığa kişiliğe sahip kuruluşlardır. Dolayısıyla halkla ilişkiler hususi şahıslar sebebiyle değil organizasyonlar sebebiyle yapılan planlı kontak faaliyetleridir.

Ortak ve esas Kavramlar

 

Hedef Kitleler

Organizasyonun amacına ulaşma düzeyine fiilen ya da potansiyel etkisi olan hususi ya da tüzel kişilerden oluşan topluluklar söz konusudur ve bu başarımda dış çevreler kadar iç çevreler de etkilidir.

Ortak ve esas Kavramlar

Karşılıklı İletişim, anlayış, kabul ve İşbirliği:

Organizasyonla alakadar çevreleri arasında karşılıklı kontak olmalı ve bu kontak karşılıklı anlama kabul ve işbirliğiyle sonuçlanmalıdır.

Etkin İletişim

Mesajın dikkat çekecek şekilde dizaynı

Simgelerin, erek kitle tarafından da bilinen semboller olması

Mesaj bireysel gereksinimlere seslenmeli, farkına varma ve gidermeye yaramalı ve aydınlatmalıdır.-

Hedef kitlenin esas değerlerinin tutumlarının grup standartlarının bilinmesi

Uygun medya türünün bilinmesi

Mesajı bütünüyle acayip 1 şey gibi göstermekten kaçınma ve bu gerekliyse hazırlayıcı kontak süreci faaliyetlerinin gerçekleştirme

  1. HALKLA İLİŞKİLER İLE İLGİLİ YAKIN KAVRAMLAR

REKLAM

Herhangi 1 mahsül ya da fikrin kitle kontak araçlarında bedeli ödenerek şahsi olmayan yollarla tanıtımıdır.

Reklamda ileti doğrudan satışı yapılacak mahsül ya da fikirle ilgilidir.

Reklam kitle kontak araçları kullanılarak yapılır.

Reklamda elbet kitle kontak araçlarına ödenen 1 karşılık, ücret söz konusudur.

Reklam kaynaktan hedefe tek yönlü ileti gönderilmesi sürecidir.

PAZARLAMA

Pazarlama işletmenin amacına ulaşmak sebebiyle erek pazarlarda değişimi sağlamak üzere yaptığı inceleme, planlama, uygulama, ve denetim faaliyetleridir.

Pazarlama tüketicilerin gereksinim duyduğu ürünlerin üretilmesi ve satılması amacını güderken halkla ilişkilerde satış veya pazarın gereksinim duyduğu türde mal üretimi söz konusu değildir

SATIŞ TEŞVİKİ (Tutundurma)

Tutundurma şahsi satış çabaları birlikte reklam arasındaki bağı oluşturan satış arttırıcı çabalardır. Halkla ilişkiler çalışanın esas vazife satış elemanında olduğu gibi satışlara katkıda bulunmak değildir

PROPAGANDA

Bir bireyin ya da grubun farklı bireylerin ya da grupların tutumlarını belirleyip biçimlendirmek, kontrol altına almak ya da değiştirmek sebebiyle kontak araçlarından yararlanarak bu bireylerin ya da grupların belirli 1 durum ya da konumdaki tepkilerinin kendi amaçlarına elverişli tepkiler alacağını umarak gerçekleştirdikleri bilinçli 1 girişimdir.

Tek yönlü veri ve abartı

Dogmatik ve otoriter

Çok tekrar ederek ikna etme

Propaganda yanıltıcı ve yıkıcı olabilir

III. HALKLA İLİŞKİLER KARMASI

DUYURUM

Duyurum haber olma değerine bağlantılı bi şekilde kuruluşla alakadar 1 haberin kitle kontak araçlarında (gazete, radyo, tv) ücretsiz bi şekilde yayınlatılmasıdır. Burada haber kaynağı kurumdur.

KURUMSAL REKLAMCILIK

Duyurumda medyada yayınlanan haberler üzerinde kaynağın herhangi 1 kontrolü bulunmamaktadır. Bu kontrolü sağlamanın 1 yolu medyadan mekan ya da vakit zatın alarak reklam vermektir. yalnız kurumsal reklamcılıkta tema mahsül değil kurumun kendisi veya faaliyetleridir.

BASIN SÖZCÜLÜĞÜ

Duyurum faaliyetleri ilse aralarındaki fark hedefledikleri amaçtan kaynaklanmaktadır. Duyurumda esas amaç, alakadar çevrelerde anlayış ve kabul yaratmak iken basın sözcülüğünde dikkat ve alaka çekmektir.

KAMU YARARINA FAALİYETLER

Kurum veya kuruluşun içinde yaşadığı toplumun menfaatine olacak çalışmalar yapmasıdır.

LOBİCİLİK

Kamu yönetiminde kanun yapıcı veya karar verici konumunda olan kişileri bilgilendirme ve etkilerime çabaları bi şekilde tanımlanmaktadır.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İşletmenin içinde bulunduğu ekonomik, teknolojik, sosyal ve hukuki çevredeki değişmelerin izlenmesi, bu değişmeler karşısında yönetimin takip edeceği strateji ve politikaların üretilmesi bi şekilde tanımlanabilir.

Süreç

Halkla İlişkilerde 4 Model

Basın Aracılığıyla Tanıtım

Toplumu Bilgilendirme

İki Yönlü Asimetrik

İki Yönlü Simetrik

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkilere Verilen Önemin Artışı

Özel afiyet Hizmeti sunan kurumların çoğalması

 

Bu kurumlar arasındaki rekabetin artması

İletişim araçlarının hızla gelişmesi

Hasta hakları ve sayrı tatmini gibi konuların gündemde olması

Hastanelerin hayat kalitesini yükseltmedeki önemli önemleri

Hizmet kuruluşu olmanın yanında karmaşık yapıda örgütler olmaları

Yönetimlerin Halkla İlişkilerde Üzerinde Durması Gereken Önemli Noktalar:1

Çalışanların gerçekten hizmet etme duygusu taşımaları sağlanmalı, terslik ve nezaketsizliğin halkla ilişkilere zararı anlatılmalı.

Çalışanların ciddi, çabuk iş yapan, düzenli şahıslar olması sağlanmalı, üstler bu konuda uyarıcı ve eğitici olmalı.

Halkla 100 yüze gelen memur nazik ve hoşgörülü olmalı.

Kurumla ilişkide bulunan kişilere ve işi olan vatandaşlara verilmiş sözler yerine getirilmeli.

Söz verilen 1 iş ya da sağlanan kolaylık yerine getirilemiyorsa nedenleri alakadar kişilere açıklanmalı.

Kurum, düzenli, temiz ve sevimli hale getirilmeli. İşi düşenlere yol gösterici düzenlemeler geliştirilmeli.

TÜRKİYE VE DÜNYADA HALKLA İLİŞKİLERİN

GELİŞİMİ VE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİ

DÜNYA

Roma İmparatorluğu tapınakları:

Halkın sesi tanrının sesi

  1. Y.Y.da meslekleşme ve sosyal bilimlerin 1 dalı haline gelme

Öncüler: Ivy Lee, Edward Bernays, George Creel, Paul Garrett, Amos Kendall, ve T.T. Frankerberg

  1. Y.Y. düşünürü August Comte:

Bir iş yeri cam 1 konut gibi açık olmalıdır

1923 Kamuoyunun Kristalleştirilmesi Edward Bernays: Konuyla alakadar ilk kitap

Halkla ilişkiler ünitesi kuran ilk şirketler: General Foods – 1929, General Motors: – 1932General Electric 1944, Ford – 1946

APRA (American P.R. Association)- 1944

PRSA (P.R. Society of America) – 1948

1961 de PRSA çatısı altında birleşme

Avrupada gelişmeler 1950li yıllarla başlar

 

İlk uluslararası kurultay 1958de Brükselde

Dünya savaşlarının bozduğu dengelerin toplumlara ve kapitalizme olan zararlarından doğan ihtiyaçla; ilk dönemler

1980lerin serbest rekabet piyasasına getirdiği hareketlilik

1990larla halkla ilişkiler sorumluluğunu, reklam, satış sonrası servisler, müşteri ilişkileri, pazar araştırması gibi konuları da kontrolüne alan kontak danışmanı bi şekilde görme eğilimi.

TÜRKİYE – KAMU

Kuruluş yasasında halkla ilişkiler işlevi birlikte görevlendirilen üniteye mekan veren ilk Türk kuruluşu DPT (1960)

Koordinasyon Dairesi: DPT nin basın ve diğer araçlarla halka tanıtımı

Dış İşleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi

MSB Basın Protokol Halkla Münasebetler Dairesi

1964 Nüfus Planlaması kapsamlı Müdürlüğü (SSYB): Halkla ilişkiler çalışmalarına TBMMde alakadar yasanın çıkması sebebiyle lobi etkinliği

1970lerde

Bayındırlık Bakanlığı (Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi)

İller Bankası (Basın Bürosu)

DSİ Eğitim ve Tanıtma Başkanlığı

MPM (Teknik Enformasyon ve Yayın Şubesi)

Vakıflar Gen. Müd.(Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü)

TÜRKİYE – ÖZEL

1969 Koç Holding (H.İ. Danışmanlığı)

Arçelik, Tofaş, Simtel, Otosan, Türk Demir Döküm gibi firmaların mahsül tanıtımları, işçi işveren sorunları, basınla ilişkiler, sponsorluk projeleri ve bu konularla alakadar yaptıkları toplantılar H.İ. Faaliyetlerinden oldu

Halkla ilişkiler danışmanlığı yapmak üzere kurulan ihtisas firması:

1974 Alaeddin Asna: AB Halkla İlişkiler

İmar Bankası, Transtürk Holding, Koç Vakfı

1983 HİDAŞ

1990a kadar Orsa (İzmir), Pen Ajans, İnsel Tanıtım, İmaj, Medialand (İstanbul)

SPONSORLUK PROJELERİNİN GELİŞİMİ

Toplumun 1 parçası olan hususi kuruluşların içinde yaşadığı topluma karşı sorumluluğunu bilerek görevlerini yerine getirmeye çalışması bunun sebebiyle de kültür, eğitim, afiyet spor gibi alanlarda devletin yeterince uzanamadığı boşlukları doldurmasıdır.

 

Kültürel Sponsorluk Örnekleri

Çarşı Mağazası Tüketici Sorunları Karikatür Yarışması

Beymen Genç Stilistler Yarışması

Coca-Cola Stadyum Konserleri

Akbank Jazz Festivali,

Efes Pilsen Blues Festivali

HALKLA İLİŞKİLERDE MESLEKLEŞME VE esas İLKELER

Meslekleşme sebebiyle neler gereklidir’

Alanda formal eğitim

Alanda çalışanların karşılığında ücret almaları

Mesleki dayanışmalarını sağlamak üzere biçimsel 1 organizasyona sahip olma

Mesleki iletişimi sağlamak üzere periyodik yayınların olması

Alanla alakadar etik kuralların belirlenmiş olması

FORMAL EĞİTİM – TÜRKİYE

Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu 1960lar ortası (A.Ü.S.B.F)

İ.Ü. İktisat Fak. Gazetecilik Ens. Basın Yayın Y.O.

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Basın Yayın Y.O.

KKTCdeki üniversiteler ile birlikte olmak üzere 18 Halkla İlişkiler Bölümü

Burslular ve İ.Ö. ler ile birlikte olmak üzere toplam 28 yazılım var

2000 yılı toplam kontenjan 1522, yerleşen 1356

2000 yılı toplam kontenjan 1578

Profesyonel Örgütlenme

1972 Halkla İlişkiler Derneği- Alaeddin Asna

Tanım: Halkla ilişkiler, hususi ve kamu kuruluşlarının müşteri, işçi, ortak gibi hususi gruplar, resmi çerçeveler ya da geniş anlamda halka sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır

Uluslararası H. İ. Derneği

1965 Prensipler

İnsan Hakları Evrensel Demecinde belirtilen haklardan insanların yararlanması sebebiyle moral ve kültürel koşulların gerçekleşmesine yardımcı olmak

 

Belli başlı haberlerin serbest yayınını kolaylaştırarak herkesin mesul alakadar ve bilgili olabileceği haberleşme kanalları ve ortamını yaratmak

Davranışlarının eşdeğer işlerde çalışan diğer meslektaşlarını da etkileyeceğini göz önünde tutmak

İnsan Haklarına ve kişiliğine saygıyı mesleğin yürütülmesinde daima unutmamak, insanların görüşlerini ifade edebileceği moral, psikolojik entelektüel koşulları sağlamak

Tarafların bütün vakit karşılıklı çıkarları olduğunu dikkate alarak örgüt ve halkı ile düşünmek

Sözlerinde durmak, halkın memur ve diğer ilgililerin güvenlerini sağlamak sebebiyle yasalara ve ahlaka elverişli devinim etmek

Gerçekleri diğer yükümlülükler yüzünden saklamamak, haberlerin doğruluğunu incelemeden yayımlamamak

Müşteriye Karşı Sorumluluk

Halkla İlişkiler görevlisi geçmişte ve hala alakadar olduğu kuruluşlara ya da kişilere ait bilgileri kendisi veya temsil ettiği kuruluşların çıkarları yolunda kullanamaz.

Topluma Karşı Sorumluluk

Haberleşmede Açıklık: Projelerle alakadar amaçları açıkça belirler ve halktan saklamaz

Haberde Doğruluk: hatalı ve yanıltıcı veri yayamaz ve bu bilgilerin yayınlanmasına göz yumamaz

Basın Özgürlüğüne Saygı: Basın üyeleri birlikte olan ilişkilerinde basın özgürlüğü ve onurunu zedeleyecek girişimlerden çekinir

Meslektaşlara Karşı

Sorumluluk

Meslek onuru: Temsil ettiği meslek grubunun ve meslektaşlarının onurunu zedeleyecek bütün türlü davranış ve girişimden kaçınır

Rekabet: Diğer 1 meslektaşının işveren ya da müşterisi nezrindeki yerini almak sebebiyle girişimlerde bulunmaktan kaçınır.

Halkla İlişkiler Uzmanlarında Aranan Özellikler

Metin yazarlığı

Editörlük

Kitle kontak araçlarıyla ilişki kurmak ve sürdürmek

Sunuculuk

Kurum sebebiyle hususi faaliyetleri organize etmek

Yayın İşleri

Araştırma

Programlama ve danışmanlık

Eğitim

 

Yönetim

Halkla İlişkiler Faaliyetlerini Organize Etme Biçimleri

İşletme İçinde

İşletme Dışında

Buna işletmenin şu özelliklerine göre verilir.

İşletmenin büyüklüğü

Üretim ya da hizmet alanı

Pazar payı rakiplerine göre durumu

İmajı

Ürün / hizmet sunduğu çevrenin durumu

Çevrenin etkisi

Faaliyetlerin İşletme İçinde Organize Edilmesi

Şu şekillerde olabilir:

Göreve yatkın kapsamlı müdür yardımcısı ya da diğer kısım yöneticilerinden biri

Yöneticinin asli görevlerinin yanında ikinci plana düşme

Yanlış ya da eksik yorumlama

Komitenin sorumluluğuna verilmesi

Karar alma, uygulama ve değerlendirme aşamalarında gecikmeler

Bir halkla ilişkiler uzmanı

İşletmenin Hİ uzmanının bireysel başarısına bağlantılı kalması

Bağımsız 1 halkla ilişkiler bölümü

Faaliyetlerin İşletme Dışında Organize Edilmesinin muhtemel Faydaları

İşletmeyi, mahsül ve hizmetlerini ve de erek kitleyi tanıma

Hedef kitleye ileti iletecek kuvvetli projeler üretme ve uygulama

Uygulamayı halka duyurma ve gelecek tepkilerle yepyeni projelere bilgi sağlama

Faaliyetlerin İşletme Dışında Organize Edilmesinde muhtemel Sakıncalar

Tanınmış yöneticilerin ön planda tutulması

İşletmeyi yeterince tanımama

Özel Hİ işletmelerindeki personel devri

Yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında yetersiz bilgilendirme

 

Harcamaları yüksek tutma

Özel Hİ işletmelerindeki teknik alt yapının yetersizliği olasılığı

Halkla İlişkiler Bölümünün Kurmay İşlevi

Yetkiler

Komuta yetkisi

Fonksiyonel yetki

Kurmay yetki

Uzmanlık paylaşma

Bilgi toplama

Yorumlama

Dikkat çekme

Ana amaç ve hedeflerle bütünleşen görüş öneriler

Yani Halkla ilişkilerin Kurmay İşlevi bulunur.

Kurum İçi İletişim

Hedef Kitle Kurumun başarısında ve / ya da başarısızlığında fiilen veya potansiyel etkisi olabilen hususi ya da tüzel kişilerden oluşan topluluklar.

Son 20 yılda işletmelerin sahip oldukları en büyük kıymet insan kaynağı düşüncesiyle

1940lar, çalışanların devamını sağlama

1950lar çalışanları bilgilendirme

1960lar çalışanları ikna

1970 sonrası istekle çalıştırma

Kurum İçi İletişimin Amaçları

Karşılıklı güven

Her yönde veri akışı

İşletmeye katkıyı artırma

Yaratıcılığa prim veren 1 iş ortamı

İşletme başarısı ve çalışan beklentisini bütünleştirme

İşletmenin geleceği konusunda iyimserlik

Kurum içi İletişim ve Örgütsel Kültür

Çevre

Değerler

 

Kahramanlar

Törenler ve Toplantılar

Hikaye ve Rivayetler

Çalışanların veri Alma İhtiyacı

Kurum içi kontak gerçekleştirmede

Kurumun gelecek planları

Yapılan işe yönelik bilgiler

Personel politikaları

Yükselme olanakları

Gelişen olayların çalışandaki etkileri

Yapılan işin kurum içindeki yeri

Diğer kısım faaliyetleri

Kurumun kârı ve nasıl kullanıldığı

Finansal Sonuçlar

Gibi mevzular öne çıkabilir.

Kurum İçi kontak Seçenekleri

Görüş alma araştırmaları

İletişim etüdü

Açık kapı uygulaması

Öneri programı

Özgür ifade programı

Kurum İçi İletişim Araçları

Kurum içine yönelik yayınlar

Amaç, politika ve hedeflerden haberdar etme

Kurum kültürünü aşılama

Yatırım ve gelecekle alakadar bilgilendirme

Disiplin ve diğer konularda eğit.

Kuruma gelen ve gidenler (personel)

kurum birlikte alakadar entresan olaylardan haberdar etme

Mektuplar

 

İlan Panoları

Sergiler

Kuruluş Raporları

Diğer yayınlar

Görsel-İşitsel Araçlar

Toplantılar

Dilek Kutuları

HALKLA İLİŞKİLERDE PROGRAM/KAMPANYA PLANLAMA

Bir halkla ilişkiler projesi sürecinde araştırmanın (tanıma faaliyetleri) ardından ikinci derece yazılım planlamadır.

Bu aşamada

neler yapılabileceği

bunların nasıl 1 düzen içinde yapılırsa örgütün hedeflerine ulaşılmasının olabilir olabileceği

belirlenir

PROGRAM PLANLAMA

İyi 1 halkla ilişkiler programı örgütün asıl konusu birlikte ile pazarlama ve kontak hedeflerini gerçekleştirmede de faal 1 araçtır.

Dolayısıyla Halkla İlişkiler planlaması stratejik olmalıdır.

Uygulayıcı 1 durum hakkında düşünmeli ve bu durumla ilgili

ne yapılacağını çözümleme etmeli,

stratejileri ve taktikleri kavramsallaştırmalı

sonuçların nasıl ölçüleceğini tanımlamalıdır.

Planlama eşdeğer zamanda birden çok metodun haber yayınlama, hususi hadiseler, medya araçları, haber içerikli konuşmalar, medya görüşmeleri, broşürler, bildiri kitapçıkları konuşmalar- koordinasyonunu da içermektedir.

* Sistematik 1 planlamaya dikkat çekmek eşdeğer zamanda gelişigüzel iş yürütmeyi ve etken olmayan iletişimi engeller.

Ne yapılacağı ve yapılacakların nasıl yürütüleceğine değin detaylı plana sahip olmak programların daha etken ve halkla ilişkilerin örgüt sebebiyle daha değerli olmasını sağlar.

 

PLANLAMA YAKLAŞIMLARI

Hedeflere Göre Yönetim (MBO)

Stratejik planlama modeli

  1. HEDEFLERE GÖRE YÖNETİM (MBO)

Hedeflere göre yönetim, örgütün spesifik 1 hedefini gerçekleştirecek 1 stratejiyi açık ve kesin 1 şekilde belirleme düşüncesi geliştirmeyi, ve bu fikir üzerinde odaklanmayı sağlar.

HEDEFLERE GÖRE YÖNETİM

Müşteri Çalışan Hedefleri

İletişimin amacı nedir ve nasıl geliştirilebilir veya organizasyonun hedefleri nasıl gerçekleştirilebilir’

Spesifik erekler örneğin; müşterilerin dikkatini hizmetin yüksek kalitesine çekmek, insanların hizmete dikkatini çekmekten daha anlamlıdır.

2-Hedef Kitle/Halk:

Mesaj kime verilmelidir ve erek kitle örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye nasıl yardımcı olur’

Hedef kitlenin karakteristikleri nelerdir’

Demografik bilgiler mesajı yapılandırmada nasıl kullanılabilir’

3- erek kitleyi belirlemenin amaçları

Hedef kitle neyi bilmek istiyor’

Mesaj erek kitlenin ilgisine göre nasıl biçimlendirilebilir’

4-Medya Kanalları

Hedef kitleye ulaşmada elverişli kanal nedir’

çoklu kanallar (haber medyası, broşürler, hususi organizasyonlar, ve doğrudan posta) erek kitleye ulaşmada nasıl daha faal kullanılır’

5- Medya Hedefleri

Medya sorumlularının (gatekeeper) ne çeşit haberlere ne çeşit bakış açıları bulunur’

Ne çeşit 1 yayın kuruluşu örgütle alakadar bilgiyle ilgilenir’

6- Kaynaklar ve Sorular

Bilginin hangi birincil ve ikincil kaynakları ileti sebebiyle gerçeklere oturmuş 1 esas sağlar’

Hangi uzmanların görüşleri alınmalıdır’

Hangi veritabanları kullanılmalı’

7- İletişim Stratejileri

Mesajın yayılmasında ve kabul edilmesinde ne gibi çevresel etmenler etken mümkün’

Hedef kitle lehte veya aleyhte herhangi 1 davranışta vardır mu’

Bilginin mesajı güçlendirecek veya etkisiz hale getirecek 1 yanı var mı’

 

8- Mesajın özü

Planlanan iletişimin erek kitle üzerindeki etkisi nedir’

Mesaj yalnızca veri vermek sebebiyle mi yoksa tutum değiştirmek sebebiyle mi tasarlandı’

9- Sözlü Olmayan Destek

Fotoğraflar, çizgeler, filmler, sanat eserleri yazılı 1 mesajdan daha kuvvetli mümkün mi / nasıl’

Strateji

Strateji, ulaşılacak 1 amacı, esas noktaları ve programın tamamının ana temasını kapsayan 1 ifade olmalıdır.

Genel 1 strateji tasarlanması veya 1 programın birden çok stratejiye sahip olması, amaçlara ve belirlenmiş erek kitleye göre değişir

Stratejik Planlama Modeli

1- Durum

Mevcut pazar trendlerini özetle

Hizmetin en kritik karakteristikleri nelerdir’

Rakipler kimlerdir ve kuvvetli yönleri, benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir’

Hizmeti kim kullanır, niçin’

2- Hedefler

 

Kurumun verilen hizmetle alakadar hedefleri nelerdir ve bu hedeflerin vakit çerçevesi nedir’

Halkla ilişkiler pazarlama karmasını nasıl daha faal hale getirir’

Hangi alanlar büyümeyi sağlar (yeni hizmet sunumu tasarlamada)

3- erek Kitle

Hedef kitle ve önemli özellikleri nelerdir’

Hedef kitle hizmet veya ürünle alakadar ne hissediyor’

Hedef kitlenin hizmetle alakadar hissettikleri nasıl kurumun istediği biçimde değiştirilebilir’

4- Anahtar mesaj

Hizmetle alakadar düşünce ve eğilimleri güçlendirecek veya değiştirecek tek anahtar ileti nedir’

Bir yazılım Planın Elementleri

Kısa 1 outline veya genel 1 doküman da olsa uygulayıcı bütün özellik üzerinde düzgün 1 biçimde karar verildiğinden emin olmalı ve plan tamamlandığında herkes büyük resmi görebilmeli.

Bir Kampanya Planın Elementleri

n Durum

n Hedefler

n Hedef kitlelerin belirlenmesi

 

n Faaliyet ve İletişim Programının Belirlenmesi (Strateji-Taktikler)

n Takvim/zaman tablosu

n Bütçe

n Değerlendirme

Halkla İlişkiler Araştırmaları

Durumu ortaya Koymada

Çevreyi İzleme Amaçlı Araştırmalar

İmaj Araştırmaları

İletişim Araştırmaları

Sosyal Sorumlulukla İlgili Araştırmalar

Araştırma Yöntemleri:

(Betimleyici veri Toplama)

Yüzyüze Görüşmeler

Kamuoyu Liderleriyle Görüşmeler

Temsilci Gruplarla Görüşmeler

Danışma Kurulları

Ombudsman

800lü hatlar

Müşteri şikayetlerinin analizi

Alan araştırması

Medya İçerik Çözümlemesi

(Formal veri Toplama)

Tam Sayım

Örnekleme

Anket

Gözlem

Deney

Örnek yazılım Konuları

Yeni iş alanı, görüntü değişikliği

Yeni kurum kimliği

Ürün /hizmet konusunda bilgilendirme

Yeni dış pazarlara tanıtma ve anlatma

Kurumun az bilinen geçmişini anlatma

Güvenilirliği artırma

Olumsuz yönde etkilenilebilecek yepyeni kanuni düzenlemelere karşı işletme faaliyetleri hakkında politikacıları bilgilendirme

DURUM

Halkla İlişkiler programını gerektiren üç çeşit durum vardır:

Kurumun 1 durum veya problemin üstesinden gelmek sebebiyle iyileştirici 1 programı yürütmesi gerekmektedir.

Kurumun o günün koşulları altında oluşmuş 1 defalık 1 projeyi yürütmesi gerekmektedir

Kurum ününü ve halkın desteğini korumak ve sürdürmek sebebiyle devamlı çalışmalar yapar

Hedefler

Durum veya problem anlaşıldıktan sonraları yazılım sebebiyle erekler belirlenmeli ve şu sualler sorulmalıdır:

Hedefler durumla uyumlu mu’

Gerçekçi ve başarılabilir mi’

Başarı anlamlı terimlerle ifade edilebilir mi veya ölçülebilir mi’

Halkla ilişkiler hedeflerinin kurum hedeflerini tamamlayıcı ve güçlendirici etkisinin olması gereklidir.

 

Örneğin yepyeni 1 mahsül veya hizmet sebebiyle halkın ilgisini uyandırmak tek erek olamaz. Oysa Halkın devamlı farkında olması, algısı ve davranışlarını değiştirmesi daha sistemli taktikler (özel etkinlikler, broşürler, toplantılar gibi ) gerektirir.

Hedefler

Bilgisel Hedefler

Halkla İlişkiler programlarının büyük 1 kısmı hadise, kıymet, ürün/hizmet birlikte alakadar bilgilendirme, açıklama ve ilgiyi artırmak üzere planlanır

Mesaj duyurma

Mesajın doğru yayılması

Halkla ilişkiler aktivitelerinden ikisidir.

Hedefler

Bilgisel Hedefler

Halkın ilgisini artırmak

Anahtar mesajı yaymak

Bir epey pazarlama ve kontak uzmanına göre H.İ. etkinliğini artıran en kritik faktörlerdendir.

Bilgisel hedefte hedefin başarısını ölçmek 1 bakıma soyut ve hesaplanması güçtür.

Güdüleme Hedefi

Satışlardaki artış, pazar payındaki büyüme gibi daha somut hedeflerdir.

Bir Halkla ilişkiler kampanyasında güdüleme hedeflerinin ölçülmesi daha kolaydır.

Hedef Kitle

Halkla İlişkiler Programları arasıra bütün halka yönelik olsa da genellikle spesifik ve tanımlanmış 1 kitle sebebiyle yapılır.

Hedef Kitlelerin Belirlenmesi

Demografik: Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim, meslek, coğrafi yerleşim

Psikografik: Öğrenme, güdülenme, algılama, alışkanlık

Sosyolojik: Kültür, toplumsal sınıf, referans grupları

Taktikler

Stratejileri harekete geçirmek ve belirlenmiş amaca ulaşabilmek sebebiyle spesifik aktiviteler gerçekleştirmek gerekir.

Taktikler birincil ve ikincil düzeydeki erek kitlelere ulaşmada kontak araçlarının kullanımını içerir.

Taktiklerin Listelenmesi

Taktiklerin listelenmesi işler oturmaya başladıktan sonraları daha az güç ve aktiviteyi gerektirir.

Kampanya Uyulama Programının Hazırlanması

Sorumlu şahıslar (aşamalar-faaliyetler

Ne, ne vakit’ (doğru zamanlama)

 

Bütçe (gerçekçi-uygulanabilir plan)

Takvim/Zaman Tablosu

Bir yazılım planının zamanlamasında üç kritik unsur:

Kampanyanın ne vakit harekete geçirileceği

Aktivitelerin hangi sırayla gerçekleştirileceği

Sonuca varmak sebebiyle tamamlanması gereken bütün adımların derlenmesi

Bir Kampanyanın Zamanlaması

Program planlama çevresel durumların etkisi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Belirlenmiş erek kitle sebebiyle anahtar kelimelerin en anlamlı olduğu vakit seçilmelidir.

Takvim Düzenlenmesi

Taktiklerin 1 çoğunun (haber duyurma, broşür hazırlanması vs) uzun vakit alacağı ve yazılım 1 epey taktiği içerdiği sebebiyle bütün olayın bitiş tarihi ve oluş sırası önceden belirlenmelidir.

Kampanyanın Uygulama Öncesi Gözden Geçirilmesi

Programda mekan alan faaliyetlerin ve mesajların belirlenen amaçların gerçekleştirebilmesi açısından yeterliği ve tesir düzeyinin önceden araştırılması

Bütçe

Kurumlar kapsamlı bütçelerinin Halkla İlişkilere tahsis edecekleri kısmını belirleyebilmek sebebiyle halkla ilişkiler sorumlularından yazılım bütçesini belirlemelerini isterler.

 

Örn: 500$ broşürler, 1500$ seminerler

UYGULAMA

Seminerler,

Fuar ve sergiler (katılma düzenleme)

Gazete ve dergiler sebebiyle kurumsal ilanlar

Basın bültenlerinin dağıtımı,

Video gösterimi

Hazırlıklar

Bilgi birikimi

İnsan gücü

Araç gereç

Kendi çalışanları dışında ekipler

Hİ Biriminde Bilinmesi Gerekenler

İşletmenin tarihçesi

Organizasyon yapısı ve faaliyetleri

Personele ilişkin bilgiler

Müşteriler, aracılar, ortaklar, tedarikçiler

Rakipleri ve rakiplerin Hİ faaliyetleri

Geçmiş Hİ faaliyetleri

Kişiler Arası İletişim

n Sözlü

Dil

Dil Ötesi

Sözsüz

Yüz ve beden

Bedensel temas

Mekan Kullanımı

Araç Kullanımı

Etkili İletişim

n Doğru zaman

n Nezaket ve esneklik

 

n Açık, Kesin, Uygulamaya yönelik davranış

n Güleryüzlü-uyumlu

n Sabırlı

n Dinleyen

n Emir değil Teklif eden

n Seçim hakkı tanıyan

Değerlendirme

Hedefler ölçülebilir olmalıdırlar

Değerlendirme kriterleri

Gerçekçi

Güvenilir

Duruma özel

Müşterilerin ve çalışanların beklentilerini destekleyecek

türde olmalıdır

Değerlendirme

Ürün/ Hizmet Ölçümü

 

Mesajın Etkisinin Ölçümü

Kitlenin Farkındalığının Ölçümü

Kitlenin yepyeni Tutumumun Ölçümü

Kitlenin Davranış Biçiminin Ölçümü

Bilgi verme amaçlı erekler çoğunlukla anahtar ileti hakkında ne ölçüde söz edildiğinin derlenmesi ve çözümleme edilmesini gerektirir.

Koveraj

Ne kadar kişiye ulaşıldığıyla alakadar birtakım ölçümler; kaç broşür dağıtıldığı, kaç kişinin semineri dinlemeye geldiği gibi rakamların belirlenmesi ise daha kolaydır.

Değerlendirme

Motivasyonel erekler ise müşteri sayısındaki veya pazar payındaki büyüme gibi kıstaslarla değerlendirilebilir.

Aynı zamanda muhtelif kıyaslama araştırmalarıyla insanların kampanyadan önceki ve sonraki algıları ölçülebilir.

alexa   youtube facebook Twitter Google

Did you like this? Share it:
Yazar
Yazar
Son 15 Senedir sanal alemde takılan birisi olarak sohbet chat sitelerı kurup satışlarını yaptım son 2 sendır seo ve Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanı olarakta Devam etmekteyim...
Twitter Facebook Google Linkedin Flickr YouTube

Önceki Yazı:Elektriklenme Çeşitleri Ve Elektrik Yükleri Arasındaki İlişki

Sonraki Yazı:Neo-klasik (Solowun) Büyüme Teorisinin Temelleri

YORUMLAR
SİZ DE CEVAP YAZABİLİRSİNİZ
Bu yazı hakkında görüşünüzü belirtin.

kamera izmir